Tři prsteny pro krále elfů pod nebem...

Černá Ř Mordoru

"Říká se, že Černou řeč vymyslel Sauron v Temných letech," jak nás informuje Dodatek E, "a přál si, aby se z ní stal jazyk všech, kteří mu sloužili, ale právě v tom neuspěl. Nicméně se z Černé řeči odvodilo mnoho slov používaných ve Třetím věku mezi Skřety, jako např. ghâš 'oheň', ale po první Sauronově porážce byl tento jazyk ve své původní formě všemi zapomenut s výjimkou Nazgűlů. Když Sauron opět povstal, stal se z ní jazyk Barad-dűr a kapitánů Mordoru." Později je psáno, že Olog-hai, upadlá zlobří rasa vyšlechtěná Sauronem ve Třetím věku, neznala žádný jiný jazyk, než Černou řeč Barad-dűr.

Olog-hai bylo samo o sobě slovem Černé řeči. Termín "Černá řeč" nejspíš nebude vlastním Sauronovým jménem pro tento jazyk, ale spíše jako výraz opovržení ostatních. Na druhou stranu bylo jméno pro Barad-dűr v Černé řeči Lugbúrz, znamenající Temná věž, stejně jako jméno sindarské, takže snad sám Sauron si liboval ve sdružení s temnotou a používal černou jako svou oficiální barvu. Velmi pravděpodobně to totiž byla i dominantní barva uniforem jeho vojáků.

Tolkien sám neměl Černou řeč rád. Jeden ctitel mu poslal kovový pohár, ale k jeho zklamání na něm byla "vyryta strašná slova vypadající jako ta na Prstenu. Nikdy jsem z něj přirozeně nepil, ale používám ho jako popelník". (Letters:422) Zřejmě sdílel názor Elfů a Lidí Třetího věku, kteří si o Černé řeči nemysleli nic dobrého, stejně jako o ostatních jazycích používaných Skřety: "Byla plná hrubých a ohyzdných zvuků a odporných slov, že jiná ústa ji mohla jen těžko vyslovit a pár se jich o to vskutku bylo ochotno pokusit." (PM:35) Není zde nějaký objektivní náhled na to, co je "hrubý a ohyzdný" zvuk a co "odporné" slovo, tyto výpovědi musí být brány jako subjektivní, reflektující obecnou předpojatost ke všemu skřetímu a všemu pocházejícímu od Saurona (ačkoli to může být podepřeno tím, že byl tento předsudek tisíckrát zasloužený).

Je těžké přesně označit "hrubý a ohyzdný zvuk". Černá řeč má výbušné b, g, d, p, t, k, spiranty th, gh (a asi i f a kh, které jsou jen ve jménech Skřetů), laterální l, znělé r, nosové m, n, a sykavky s, z, š. A to asi nebude kompletní seznam, který nám může poskytnout naše malá slovní zásoba. Samohlásky jsou a, i, o, u; samohláska o je Tolkienem uvedena jako vzácná. Černá řeč asi nepoužívá e. Vyskytuje se dlouhé â a ű (písmeno je též psáno jako ú, ale An Introduction to Elvish str. 166-167 snad oprávněně přejímá tuto drobnou nesrovnalost od Tolkiena). Je zde minimálně jedna dvojhláska, ai, a au vyskytující se ve skřetím jméně. (Jelikož je nejisté, ke kterému jazyku jména patří, už zde nebudou více uváděna.)

Co bylo potom chápáno Elfy jako odporné? Je to snad to, že Skřeti používali uvulární r, jako je R francouzské a německé, a že se Eldar zdál tento zvuk hnusný. Tvrdí se, že toto byla obvyklá výslovnost r ve starobylé Černé řeči (An Introduction to Elvish str. 166). Černá řeč měla jistě i shluky souhlásek, které se nevyskytují v současné Sindarin: sn, thr, sk na začátku a rz, zg na konci slov. Ať to bylo cokoli, jazyk byl všeobecně chápán jako podivuhodně hrubý: Když Gandalf citoval nápis na Prstenu při pobytu u Elronda, "byla změna v čarodějově hlase ohromující. Náhle se stal hrozivým, mocným, drsným jako kámen. Zdálo se, že přes slunce přeběhl stín a veranda na okamžik potemněla. Všichni se zachvěli a Elfové si zakryli uši" - slušná reakce! (Otázka je, zda-li to bylo kvůli řeči jako takové, nebo kvůli oněm slovům - pozn. překladatele.) Suma sumárum se dá říci, že tento postoj byl z velké části založen na nenávisti ke všemu "pod Stínem" než na nějaké základní nelibozvučnosti Černé řeči jako takové.

Kde se vzala slova Černé řeči? Sauron jistě neoplýval "láskou k slovům či věcem" stejně jako jeho služebníci, a jeden by si mohl správně myslet, že vybíral slova náhodně. To by mohla být pravda v některých případech, ale zdá se, že přebíral slova z mnoha zdrojů, dokonce i z jazyků elfů: "Slovo uruk, které se vyskytuje v Černé řeči, vymyšlené Sauronem (alespoň se to tvrdí), aby sloužila jako lingua franca jeho poddaným, by snad mohlo být převzato z elfích jazyků ranných dob." (WJ:390) Uruk by mohl být podobný Quenyjskému urco, orco či Sindarskému orch, ale je identické se starým elfím tvarem *uruk (varianty *urku, *uruku, zatímco v Q urco, a *urkô, zatímco v S snad orch).

Ale jak mohl znát Sauron původní Quendian? Byl to jeden z těch, kdo dlel nad Elfy zajatými Morgothem u Cuiviénu, a snad byl dokonce zodpovědný za "genetické inženýrství", které z nich vyšlechtilo Skřety (zde bych rád poznamenal druhou teorii ke vzniku Skřetů - todiž z Drúedain - od překladatele)? Jako Maia by mohl snadno pochopit jejich jazyk (WJ:406). Pro první Elfy byl Morgoth a jeho služebníci *urukî čili "hrůzy", v původním významu bylo slovo neurčité a obecné a Sauronovi mohlo dělat potěšení říkat zajatým Elfům, že se sami stali *urukî. V jeho mysli se to slovo evidentně usadilo.

Ale najdeme zde i jiné zdroje slov Černé řeči. Slovo pro "prsten" bylo nazg, velmi podobné s koncovou částí slova Valarin mâchananaškâd "Prsten zhouby" (WJ:401, někdy je psáno jinak). Jelikož byl Maia, mohl Sauron Valarin znát; vlastně to mohl být jeho "mateřský jazyk", a použít daný termín. Ačkoli se může zdát rouhačské tvrdit, že by jazyk Bohů mohl být příměsí v Sauronově Černé řeči, "plné hrubých a odporných zvuků a hnusných slov", mělo by být pamatováno na to, co tvrdí Pengolodh, "účinek Valarin na elfí uši nebyl příjemný" (WJ:398). Morgoth, po technické stránce Vala, musel znát Valarin (nebo při nejmenším převzít v dobách, kdy byl zajatý ve Valinoru). Vzhledem k LR:178 ji naučil ve "zvrácené" formě své otroky. Je-li tomu tak, pak by se valarské naškâd "prsten" mohlo změnit v nazg jednoho ze skřetích dialektů Druhého věku, ze kterého jej Sauron převzal.

Co se satlo s Černou řečí po Sauronově pádu? Ve více zvulgarizované podobě mohla přetrvávat u jeho někdejších poddaných. A dokonce ani dnes není zcela mrtvá.

Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně...

Odkazy

Historické
Fantasy
Ostatní
Osobní
Kampaně

Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže...